Filoloģijas pētījumi rītdienas dimensijā

27. septembrī, kad LiepU notika dažādi pasākumi Eiropas Zinātnieku nakts projektā, KHI sadarbībā ar HMZF piedāvāja arī savu programmu„Filoloģijas pētījumi rītdienas dimensijā”. Pirmajā nodarbībā „„Latviešu valodas rokasgrāmata” – elektroniski izmantojams pašmācības un uzziņu materiāls ikvienam valodas lietotājam” KHI pētnieces un HMZF docentes Anita Helviga un Daiga Straupeniece, kas ir arī šīs rokasgrāmatas līdzautores, izstāstīja un praktiski parādīja, kā darbojas šis mācību līdzeklis. Otrajā nodarbībā „Kā gaistošo padarīt mūžīgu – izlokšņu ierakstīšana, atšifrēšana, glabāšana, pētīšana” VPP projekta „Latviešu valoda” pētniece Ieva Ozola un asistente Līga Agruma apmeklētājus iepazīstināja, kā kopš 19. gadsimta beigām attīstījusies izlokšņu runas pierakstīšana, ierakstīšana un glabāšana, kādi vākumi atrodami KHI. Īpašu interesi izraisīja valodas tehnoloģiju platforma Hugo, kas spēj veikt runas atpazīšanu, teksta nolasīšanu, tulkošanu un apstrādi. Trešo nodarbību „Valodas korpuss – kas tas ir un kā tas top” novadīja studiju programmas „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 4. kursa studente Dana Tihomirova, kas darbojas Latvijas Zinātņu padomes (LZP) projektā „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”. Ceturtajā nodarbībā „Kurzemes kultūras digitālā enciklopēdija – ko tur varēs atrast” projekta darba grupu pārstāvēja Anda Kuduma un Sandra Okuņeva, rādot vairākus šķirkļus no topošās enciklopēdijas. Piektajā nodarbībā „Liepājas Universitātes zinātnieki Nacionālajā repozitārijā un datubāzēs” LiepU sistēmbibliotekārs Einārs Skuja demonstrēja, kur un kā atrodami mūsu pētnieku publicētie zinātniskie raksti.