ESF projekta pētījums “Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca”

2021. gada vasarā Liepājas Universitāte ir noslēgusi līgumu par pētījumu „Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” Eiropas Sociālā fonda atbalstītajā projektā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr. 8.3.6.2/17/I/001). Šī pētījuma realizēšanas partneres ir Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Pētījuma pasūtītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Liepājas Universitāti pārstāv četras pētnieces: trīs no Kurzemes Humanitārā institūta – Diāna Laiveniece, Anita Helviga, Ilze Miķelsone – un viena no Izglītības zinātņu institūta – Zenta Anspoka. Darba grupu vada vadošā pētniece Diāna Laiveniece. Projekta realizēšanas laiks – 24 mēneši.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārdnīcu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, lai nodrošinātu izglītības terminoloģijas attīstību, izglītības terminu kvalitatīvu lietojumu un vienotas izpratnes veidošanos. Pētījuma procesā tiek apzināta esošajās datubāzēs un terminu vārdnīcās, glosārijos, normatīvajos dokumentos, mācību standartos, programmās, politikas plānošanas dokumentos iestrādātā izglītības terminoloģija. Tiek analizēts un precizēts esošo nozares terminu saraksts, papildinot to ar jauniem terminiem – šķirkļiem, ņemot vērā šādus nosacījumus: terminu atlase un datubāzes papildināšana ar jauniem un precizētiem terminiem 3000 šķirkļu apjomā; izglītības terminu saraksts pamatjomās un apakšnozarēs visos izglītības līmeņos un izglītības sistēmai būtiskos aspektos; terminu tulkojums četrās valodās – angļu, vācu, franču, krievu.

Izstrādātās vārdnīcas šķirkļi paredzēti publiskai pieejamībai pēc tam, kad Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija būs apstiprinājusi nozares terminu vārdnīcu un publicējusi to Nacionālajā terminoloģijas portālā (www.termini.gov.lv).