Par KHI

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) ir dibināts 2007. gada septembrī.

KHI nodarbojas ar vairāku jomu pētniecību:
Latviešu literatūras vēsture,
Latviešu diahroniskā un sinhronā valodniecība,
Latviešu folkloristika,
Teātra vēsture un teorija.

Mērķis
Latviešu kultūras, īpaši Kurzemes etnoģeogrāfiskā novada folkloras, valodas, vēstures, mākslas un literāro procesu mantojuma apguve un zinātniska izpēte, kā arī humanitāro zinātņu studiju veicināšana un pētījumu popularizēšana.

KHI darbības uzdevumi
– Nodrošināt zinātnisko darbību un zinātniskās kvalifikācijas pilnveides iespējas literatūrzinātnē, valodniecībā, folkloristikā, mākslas zinātnē, vēsturē.
– Apzināt un pētīt Latvijas, īpaši Kurzemes, folkloras, valodas un literāro mantojumu, kā arī mūsdienu procesus reģiona, valsts un Eiropas kontekstā, sadarbojoties ar valsts un ārzemju humanitāro zinātņu speciālistiem.
– Sagatavot, pieteikt un īstenot augstskolas, Kurzemes reģiona, valsts un starptautisku humanitārās jomas pētījumu projektus un programmas, iesaistot tajos studējošos, doktorantus un jaunos zinātniekus.
– Organizēt zinātniskās ekspedīcijas kultūrvēsturiskā mantojuma apguvei un mūsdienu norišu izpētei.
– Uzkrāt, apstrādāt un publiskot pētniecībai nepieciešamās datu bāzes, izmantojot mūsdienīgas datu apstrādes un informācijas uzkrāšanas tehnoloģijas.
– Nodrošināt kvalitatīvu zinātnisku un populārzinātnisku pētījumu izstrādi un sagatavošanu izdošanai.
– Sadarbojoties ar izglītības un kultūras iestādēm, organizācijām, biedrībām un visiem interesentiem humanitārās jomas pētījumu popularizēšanā.

Aktivitātes
– Konferences, kongresi un semināri
– Līdzdalība projektos
– Grāmatu sagatavošana un izdošana
– Kultūrizglītojošā darbība
– Zinātnisko ekspedīciju rīkošana
– Konsultatīvā darbība un kultūrkritiskā darbība

Kontakti

01
Video | Youtube